Hur går det med digitaliseringen inom teknikindustrin?

Hur går det med digitaliseringen inom teknikindustrin?

Den svenska teknikindustrin digitaliseras i snabb takt. Manuella administrativa processer automatiseras, maskiner kopplas samman och data analyseras. Detta frigör tid och resurser samtidigt som det skapar helt nya möjligheter att adressera såväl nya kunder som marknader. Vi berättar mer om digitaliseringen som frigör och effektiviserar en av de viktigaste branscherna, nämligen teknikindustrin.

Inget dilemma längre

För några år sedan stod teknikindustrin och dess företag, särskilt de mindre och medelstora, inför ett svårt dilemma. De kände ett behov av att digitalisera sin verksamhet, men saknade en tydlig plan för hur detta skulle ske. Idag är den digitala ångesten inte lika påtaglig. En bidragande orsak till den minskade ångesten är att en majoritet av företagen har valt att prioritera upp frågan till en strategisk nivå och klassar den i stor utsträckning som en ledningsfråga. 

Högre produktivitet

För en majoritet av företagen inom teknikindustrin har införandet av den digitala tekniken medfört högre produktivitet. Digitaliseringen bidrar också till omställning. Genom lösningar baserade på bland annat 5G, dataanalys och artificiell intelligens skapas nya affärsmöjligheter samtidigt som steg kan tas mot ökad flexibilitet och hållbarhet.

Kvarstående utmaningar

Trots möjligheterna och vinsterna kvarstår utmaningar. Brist på bland annat kompetens skapar grus i maskineriet och gör att tillämpningar dröjer. Mångfalden av digitala teknikområden gör att en bred produktionsnära kompetens behövs och efterfrågas, utöver spetskompetens inom specifika områden. Digitaliseringen är inte heller gratis. Stora resurser allokeras redan till området. För industrin som helhet handlar det om ca 13,5 miljarder kr per år. Med ökade satsningar på smartare produktion (automation), sammankoppling av maskiner och tekniska system (IoT) och molnbaserade lösningar kommer summan sannolikt behöva öka ytterligare. En viktiga aspekt av digitalisering är också cybersäkerhet. Teknikindustrin har allt mer hamnat i skottgluggen för organiserade kriminella aktörer. Cyberattacker och digitalt spionage skapar stora kostnader för företagen. Det rör sig om allt från tillfälliga avbrott till att information stjäls och manipuleras.

Comments Off

You may also Like